18 Nisan 2016 Pazartesi

2016 YILI AŞIK DAİMİ’Yİ ANMA ETKİNLİĞİ

DERİNLİKLERİN OZANI AŞIK DAİMİ'Yİ ANMA ETKİNLİĞİ DATÇA'DA YAPILDI.

Datça Belediye Başkanlığı ile ortaklaşa gerçekleştireceğimiz “Aşık Daimi 33. Yılı Anma Etkinliği” 16 Nisan 2016 Saat 20.00’de Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Âşık Daimi'yi ölümünün 33. Yılında andık. Etkinliğimizde bu yıl Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nden Dr. Ali Abbas Çınar'ın Daimi'yi anlatması, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Erdoğan Eskimez ve Datça Müzik Sevenler Derneği Koro Şefi Suna Sönmez'in ezgileriyle gerçekleşti.

Datça Belediye Başkanlığıyla ortaklaşa gerçekleşen etkinliğimizde Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Belediye başkan yardımcısı İnci Bilgin, Belediye Meclis Üyesi Hayriye Balkan ve Halit Çıplak, Datça Pir Sultan Abdal Derneği Mustafa Katıkçı ile birçok Datçalı sanatsever yoğun katılım göstermiştir.

Emeği geçen tüm dostlara teşekkür ederiz.

FOTO GALERİ:


datca-haber.com Haberi:

DERİNLİKLERİN OZANI AŞIK DAİMİ'Yİ ANMA PROGRAMI GERÇEKLEŞTİ

Geç­ti­ği­miz haf­ta­so­nu Cu­mar­te­si ak­şa­mı il­çe­miz­de bu­lu­nan Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zi'nde Aşık Daimi'yi anma prog­ra­mı dü­zen­len­di. Dü­zen­le­nen bu prog­ra­mın Datça Be­le­di­ye­si ve Hacı Bek­ta­şi Veli Ana­do­lu Kül­tür Vakfı Datça şu­be­si ile ortak bir şe­kil­de oluş­tu­rul­du­ğu be­lir­til­di. 

Çok sa­yı­da va­tan­da­şın ka­tıl­dı­ğı prog­ram­da Er­do­ğan Es­ki­mez (İTÜ Dev­let Kon­ser­va­tu­arı Öğ­re­tim Gö­rev­li­si) ve Suna Sön­mez (Datça Müzik Se­ver­ler Der­ne­ği Koro Şefi) ta­ra­fın­dan din­le­yi­ci­le­re kon­ser ve­ril­di.?
Hacı Bek­ta­şi Veli Ana­do­lu Kül­tür Vakfı Datça Şu­be­si Baş­ka­nı Murat Yıl­dı­rım yap­tı­ğı açı­lış ko­nuş­ma­sın­da şun­la­rı be­lirt­ti, "Kıy­met­li mi­sa­fir­le­ri­miz Datça Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı ile or­tak­la­şa ölü­mü­nün 33. Yı­lım­da ger­çek­leş­tir­di­ği­miz "Aşık Daimi anma et­kin­li­ği­ne he­pi­niz hoş­gel­di­niz. 

Asıl adı İsmail Aydın olan Aşık Daimi, 1932 yı­lın­da İstan­bul'da dün­ya­ya gel­miş, gör­dü­ğü bir rüya üze­ri­ne "Aşık Daimi" mah­la­sı­nı kul­lan­ma­ya baş­la­mış­tır. 
Kendi ifa­de­si­ne göre soyu On İki İmam Rıza'ya da­yan­mak­ta­dır. Halk ara­sın­da İsmail Daimi, Aşık Daimi veya Daimi Baba ola­rak da 

ta­nı­nan bu halk oza­nı­mız ya­şa­dı­ğı dönem içe­ri­sin­de kendi çal­dı­ğı ve söy­le­di­ği şi­ir­le­ri ile hal­kın gön­lün­de yer etti. 

Aşık Daimi köyde ya­şa­dı­ğı dö­nem­de çalıp söy­le­di­ği şi­ir­le­rin­de dini ve ta­sav­vu­fi özel­lik­ler ağır­lık ta­şı­mak­tay­ken, kente yer­leş­tik­ten sonra top­lum­sal olay­lar­dan et­ki­le­ne­rek top­lum­sal içe­rik­li şi­ir­ler yaz­ma­ya baş­la­dı. 

Bu şi­ir­le­rin­de hal­kın gören gözü, duyan ku­la­ğı ve söy­le­yen dili ol­ma­yı de­ne­di. Kore Sa­va­şı'nda, Kıb­rıs Çı­kart­ma­sı'nda yurt ve mil­let sev­gi­si­ni ifade eden şi­ir­ler söy­le­di. 

Son za­man­la­ra kadar sürüp gelen Aşık Ede­bi­ya­tı'nın önem­li ve dik­ka­te değer bir şairi olan Aşık Daimi, şi­ir­le­rin­de sa­de­ce kendi görüş ve dü­şün­ce­le­ri­ni dile ge­tir­mek­le kal­ma­dı aynı za­man­da için­de ya­şa­dı­ğı top­lu­mun bir ay­na­sı ol­ma­yı da ter­cih etti. 

Hacı Bek­taş Veli anma tö­ren­le­ri­nin baş­la­dı­ğı 1964'lü yıl­lar­da Hakka yü­rü­yü­şü­ne kadar (1983) her yıl Hacı Bek­taş Veli'yi anma tö­ren­le­ri­ne ka­tıl­dı ve bu tö­ren­ler­de ken­di­si­ne Pir ola­rak kabul et­ti­ği Hacı Bek­taş Veli ve onun fel­se­fe­si­ne hiz­met etti. Daimi Hacı Bek­taş Veli'yi sev­di­ği kadar Ata­türk ve onun kur­du­ğu Cum­hu­ri­yet'e bağ­lı­lı­ğı­nı her ve­si­le ile dike ge­ti­ren bir ozan­dır. 
Bu et­kin­lik­te emeğe geçen her­ke­se te­şek­kür eder, iyi se­yir­ler di­le­rim." dedi.
Dü­zen­le­nen bu prog­ram­da ke­yif­li za­man­lar ge­çir­di ve dü­zen­le­yen her­ke­se te­şek­kür et­ti­ler.(DATÇA HABER)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder