27 Şubat 2018 Salı

MEHMET ALİ ERDOĞAN'IN 7 HAYIR LOKMASI.23 Şubat 2018 Tarihinde Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cem Evi'nde, Elif Yalçın Erdoğan'ın eşi Mehmet Ali Erdoğan'ın 7 Hayır Lokması verildi.

Kurum Dedesi Nihat Yoleri'nin Lokma Duası:
Bismişah...
Hak, Muhammet, Ali...
Lokmalar kabul ola.
Muratlar hâsıl ola.
Hak, Muhammet, Ali kabul eyleye.
İmam Hasan, Şah Hüseyin, Hünkâr Hacı Bektaş Veli defterine kayıt ola.
Nur’u Nebi Kerem-i Ali, Pirimiz Hünkâr Hacı Bektaşi Veli.
Gerçek erenlerin demine Hû...
Mümine Ya Ali...
FOTO GALERİ:
16 Şubat 2018 Cuma

DATÇA CEMEVİ'NDE HIZIR BAYRAMI KUTLANDI. 
Alevi Bektaşi inancı ve geleneğinin bir parçası olan Hızır orucu sona erdi.

Hacı Bektaşı Veli Anadolu ve Kültür Vakfı Datça şubesi Cemevi canları 13-14-15 Şubat 2018 Tarihleri arasında üç gün boyunca Cemevi Dedesi Nihat Yoleri, Lokma Duası ve Gülbenki ile , Cemevi Zakiri Ali Ekber Taşdelen’ın de  Deyiş ve Duaz-ı imam ile hep birlikte bayramlaşma ve lokmalar paylaşıldı.canların lokmaları ile birlikte Hızır Orucu tutuktan sonra, 16 Şubat 2018 Cuma günü saat 12.30’da Datça Cemevi’nde HIZIR BAYRAMI ve HIZIR LOKMASI ile birlikte bayramlaşma ve lokmalar paylaşıldı.

Başkan Murat Yıldırım’ın Hızır ile ilgili konuşmasından sonra Cemevi Dedesi Nihat Yoleri, Lokma Duası ve Gülbenki ile , Cemevi Zakiri Ali Ekber Taşdelen’ın da Deyişleri ile hep birlikte bayramlaşma ve lokmalar paylaşıldı.

Törende bir konuşma yapan vakıf başkanı Murat Yıldırım,“Hızır orucu alevi Bektaşi inancı ve geleneğinin bir parçasıdır. İnancımıza ve geleneğimize göre Hızır evliyalar evliyasıdır.

Darda kalan bir kişi yetiş ya Hızır diye seslendiğinde Hızır ona mutlaka yardımcı olur inancındadır. Aleviler baharın gelişiyle birlikte o yıl bolluk bereket olsun diye 3 ile 7 gün oruç tutarlar lokmalar verirler dilekler dilerler işte bizde bu yıl Datça da ilk defa bunu gerçekleştirdik” dedi.

FOTO GALERİ: 

DATÇA CEMEVİ’NDE CENAZE ERKANI YAPILDI.


14 Şubat 2018 Çarşamba günü Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Cemevi’nde Hakka Yürüyen Fatma İyidoğan’ın Anesı Cennet İyidoğan’ın Cenaze Erkânı ve Hakka Yürüme Erkânı Cem Evi Dedesi Nihat Yoleri tarafında ve Datçalı Canlarla birlikte yapıldı


9 Şubat 2018 Cuma

DATÇA CEMEVİNDEN HIZIR ORUÇU VE BAYRAMI ETKİNLİĞİ

Hacı Be­ka­ta­şı Veli Ana­do­lu Kül­tür Vakfı Datça Şubesi Cemevi, 13-14-15 Şubat ta­rih­le­rin­de Hızır Oru­cu­ tu­tacak­. 3 gün bo­yun­ca İskele Mahallesi, Fehmi Yavuz Caddesindeki Hacı Be­ka­ta­şı Veli Ana­do­lu Kül­tür Vakfı Datça Şubesi Cemevi'n de saat 18.30'da oruç açım lok­ma­sı ve­ri­lecek. 16 Şubat 2018 Cuma günü saat 12.30'da Hızır Lok­ma­sı pay­laş­ma ve Hızır Bay­ra­mını kut­la­mak üzere ce­me­vi­nde buluşacak.
Cemevi Başkanı Murat Yıldırım'ın yaptığı açıklamasında ''Alevi inan­cın­da, Hızır Orucu üç gün­dür. Es­ki­den de­de­ler bir çok köyde ta­lip­le­ri ol­ma­sı ve ula­şım güç­lü­ğü ne­de­niy­le aynı günde cem ve ce­ma­at ku­ra­ma­dık­la­rı için fark­lı gün­le­re ya­ya­rak ifa et­se­ler de; gü­nü­müz­de Hızır orucu tüm Ale­vi­ler­ce Şubat 13,14,15 de tu­tul­mak­ta­dır. Böy­le­si “Talib bin ise bir gibi otura” düs­tu­ru­na da uygun olan­dır.

Hızır oru­cu­nun en temel kay­na­ğı Kuran dır. Ba­ka­ra su­re­si, 203 aye­tin­de; “Sa­yı­lı gün­ler­de Allah'ı zik­re­din.”de­nil­mek­te­dir. Kuran'ın te­vi­li­ni yapan Ab­dul­ba­ki Göl­pı­nar­lı Kuran me­alin­de bu sa­yı­lı gün­le­rin zil­hic­ce ayı ol­du­ğu ve o ayın da Şubat ayı­nın 13–14-15'inci gün­le­ri­ne te­ka­bül et­ti­ği­ni be­lir­tir. Hızır oru­cu­nun geç­ti­ği diğer bir sure de İnsan su­re­si 7–8–9 ayet­le­ri­dir.İslam ale­min­de bir veli, pey­gam­ber ola­rak kabul edi­len Hızır, Arap­ça da “El hazır, Al Hızır” ola­rak geç­mek­te ve "ye­şil­lik" an­la­mı­na gel­mek­te­dir. Çünkü Hızır'ın otur­du­ğu yer­le­rin ye­şer­di­ği gö­rül­müş­tür.

Hızır, Ale­vi­ler ara­sın­da çok özel bir yere sa­hip­tir. Çünkü o, fa­ki­rin ya­nın­da za­li­min kar­şı­sın­da­dır. Darda ka­lan­la­rın ya­nın­da­dır. Ak sa­kal­lı, bem­be­yaz el­bi­se­le­riy­le Bozat'ına binip diyar diyar do­la­şa­rak in­san­la­rı ko­ru­yan, kol­la­yan, kur­ta­ran ve hoş­gö­rü ile sev­gi­yi har­man­la­yan Pir'dir. Bilge, ulu, ev­li­ya ve der­viş gibi; bir değil bir­den fazla ki­şi­li­ğiy­le in­san­la­ra doğru yolu gös­te­ren ma­ne­vi güç­tür. Hızır; yol gös­te­ren­dir. Ve­si­le­dir. Mür­şit­tir. Çünkü o ilahi rah­met ve sır­la­rın bil­gi­si­ne sa­hip­tir.Her in­sa­nın ya­şa­mın­da mut­la­ka şük­ran gün­le­ri var­dır. Zor gün­ler­den kur­tu­lan­lar, şük­ra­nı ola­rak du­ala­rı­nın, kur­ban­la­rı­nın, lok­ma­la­rı­nın ka­bu­lü için, dar gün­le­rin­de Hızır ye­tiş­sin diye Allah rı­za­sı aş­kı­na, Hızır aş­kı­na, Ehl-i Beyit aş­kı­na, oruç tu­tar­lar.Allah irade sı­fa­tı­nı yal­nız­ca in­san­la­ra ver­miş­tir. Oruç ira­de­nin im­ti­ha­nı­dır. Vü­cu­da aklın hük­mü­dür, kendi be­de­ni­ne sözün geç­me­si­dir. Ce­nab-ı Allah; “Oruç benim için­dir, onun mü­kâ­fa­tı­nı ben ve­re­ce­ğim” diye bu­yur­muş­tur.Bu ni­yet­le Hızır orucu üç gün (sa­lı-çar­şam­ba-per­şem­be) tu­tul­duk­tan sonra, yani per­şem­be­yi cu­ma­ya bağ­la­yan gece evin ha­tu­nu (ha­nı­mı) ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan; ge­niş­çe bir tepsi içe­ri­sin­de di­bek­te iyice kav­rul­muş olan Orta Ana­do­lu'da "Köme" veya "Kömme", Doğu Ana­do­lu'da ise Kavut ola­rak ifade edi­len lok­ma­nın üstü ka­pa­tı­la­rak bir odaya ko­nu­lur. İnanca göre per­şem­be­yi cu­ma­ya bağ­la­yan gece Hızır ge­le­rek Kavut'a bir iz veya işa­ret koyar.

Daha sonra Kavut eğer ke­sil­miş­se kur­ban ile bir­lik­te lokma ola­rak da­ğı­tı­lır.
Hızır kur­ba­nı, sı­ra­dan kur­ban­lar gibi de­ğil­dir. Kur­ban edi­lecek hay­van en az iki üç ay ön­ce­sin­den be­lir­le­nir. Bu süre içe­ri­sin­de iyi bes­le­nir. Tuzu, suyu ve yemi eksik edil­mez. Kur­ban önce te­miz­le­nir. Kur­ban ke­si­lir­ken, ka­nı­na kim­se­nin bas­ma­ma­sı­na dik­kat edi­lir. Akan kan ya bir çu­ku­ra akı­tı­lır üstü ka­pa­nır veya suyla kan yı­ka­na­rak, kan izi or­ta­da bı­ra­kıl­maz. Ke­si­len kur­ban etin­den bir kısmı pi­şi­ri­le­rek ev hal­kı­na pay­laş­tı­rı­lır. Kalan büyük bir kısmı da kapı kom­şu­ya da­ğı­tı­lır. Kur­ban ke­mik­le­ri ge­li­şi güzel çöpe atıl­maz. Kur­ban ke­mik­le­ri açı­lan bir çu­ku­ra özen­le yer­leş­ti­ri­le­rek üstü ka­pa­tı­lır. Bu iş­lem­ler bit­tik­ten sonra hazır bu­lu­nan­lar bir bir­le­ri­ne niyaz olur­lar.Her an her yerde hazır ve nazır olan, ça­re­siz­le­rin ça­re­si, umut­suz­la­rın umudu zorda ka­lan­la­rın ca­rı­na ye­ti­şen Hızır, cüm­le­mi­zin yar­dım­cı­sı olsun Allah her­ke­se Hızır elin­den do­lu­yu içmek nasip ey­le­sin. Du­ala­rı­nız kabul, iba­det­le­ri­niz mak­bul olsun, Ger­çe­ğe Hü.

13-14-15 Şubat ta­rih­le­rin­de Hızır Oru­cu­muz tu­tu­la­cak­tır. 3 gün bo­yun­ca ce­me­vi­miz­de saat 18.30'da oruç açım lok­ma­sı ve­ri­le­cek­tir. 16 Şubat 2018 Cuma günü saat 12.30'da Hızır Lok­ma­mı­zı pay­laş­mak ve Hızır Bay­ra­mı­mı­zı kut­la­mak üzere tüm can­la­rı ce­me­vi­mi­ze bek­le­riz. dedi.

DATÇA CEMEVİ UĞUR MUMCUYU ANDI

Hacı Bek­ta­şı Veli Ana­do­lu Kül­tür Vakfı Datça Şubesi Başkanı Murat Yıldırım Uğur Mumcu'nun 25.Ölüm yıldönümü nedeniyle Cemevinde basın açıklamasında bulundu


Başkan Yıldırım ''Kıy­met­li yurt­taş­lar, de­ğer­li can­lar,
Bugün bu­ra­da ölü­mü­nün 25'inci yı­lın­da saygı rah­met ve öz­lem­le an­dı­ğı­mız araş­tır­ma­cı yazar Uğur Mumcu he­pi­mi­zin bil­di­ği gibi bir yurt­se­ver­di.

Irk­çı­lı­ğa, din­ci­li­ğe, mez­hep­çi­li­ğe karşı çıkar, Ay­dın­lan­ma Dev­ri­mi'ni sa­vu­nur­du. Uğur Mumcu dev­let için­de­ki İslami Ha­re­ket, Gülen ör­güt­len­me­si ve Hiz­bul­lah'ın var­lı­ğın­dan söz eden ilk ga­ze­te­ciy­di.
Mev­cut ik­ti­dar­ca oluş­tu­ru­lan korku or­ta­mın­da Uğur Mumcu gibi cesur ka­lem­le­re daha çok ih­ti­yaç var­dır. “Terör ne­re­den ge­lir­se gel­sin, 'ama'sız la­net­len­me­li”. Kanlı 1 Mayıs'ları, Kah­ra­man­ma­raş'ı, Çorum'u, İzmir İnci­ral­tı kat­li­amı­nı, Sivas Ma­dı­mak'ı, Gazi Ma­hal­le­si'ni.

Doğan Öz, Ümit Kaf­tan­cı­oğ­lu, Hamit Fen­doğ­lu, Gün Sazak, İlhan Da­ren­de­li­oğ­lu, İlhan Er­dost, Çetin Emeç, Bah­ri­ye Üçok, Mu­am­mer Aksoy, Vedat Aydın, Meh­met Sin­car, Gaf­far Okkan, Hrant Dink, Necip Hab­le­mi­toğ­lu ci­na­yet­le­ri­ni iş­le­yen te­tik­çi­le­rin kim­ler ta­ra­fın­dan ko­ru­nup kol­lan­dı­ğı­nı iyi an­la­mak ge­re­kir.

Bu ül­ke­nin ge­le­ce­ği onur­lu, na­mus­lu ve cesur ka­lem­ler hep hedef alın­dı. Çok in­sa­nı­mız öl­dü­rül­dü. Ya­şam­la­rı ka­rar­tıl­dı. Aile­le­ri acı­lar çekti. Ço­cuk­lar ba­ba­sız kaldı. Çok can­lar yandı. Ancak, doğru bil­dik­le­ri yolda, ay­dın­lık ve ışık pe­şin­de ko­şar­ken kat­le­di­len­le­rin fi­kir­le­ri­as­la öl­dü­rü­le­me­di, yok edi­le­me­di.

 Daha da bü­yü­dü. On­la­rın de­mok­ra­si mü­ca­de­le­si, ce­sa­re­ti ve dü­rüst­lü­ğü genç ku­şak­la­ra örnek oldu.
Bunca kat­li­amın, ci­na­ye­tin, dev­let için­de yu­va­lan­mış ka­ran­lık güç­ler­ce dün ol­du­ğu gibi bugün de üst­le­ri­nin ör­tül­me­si dü­şün­dü­rü­cü­dür.

Ay­dın­la­rı­mı­zın ve genç­le­ri­mi­zin ka­nın­dan bes­le­nen­le­ri gün ışı­ğı­na çı­kar­mak Tarih'in değil, dev­le­ti­nin gö­re­vi­dir. Dev­le­ti yö­ne­ten­ler ön­le­rin­de yük­se­len bu utanç du­va­rı­nı aşmak zo­run­da­dır­lar.
De­ğer­li Can­lar, yıl­lar ev­ve­lin­den bu­gü­nü an­la­tan ya­zı­la­rıy­la ka­le­mi gün­cel­li­ği­ni ko­ru­yan; aydın, de­mok­rat, cum­hu­ri­yet­çi, laik ve Ata­türk­çü kim­li­ği ile say­gın bir ki­şi­lik, cesur bir ga­ze­te­ci­yi Uğur Mumcu'yu bir kez daha saygı, rah­met ve öz­lem­le anı­yo­ruz...
dedi.