9 Şubat 2018 Cuma

DATÇA CEMEVİNDEN HIZIR ORUÇU VE BAYRAMI ETKİNLİĞİ

Hacı Be­ka­ta­şı Veli Ana­do­lu Kül­tür Vakfı Datça Şubesi Cemevi, 13-14-15 Şubat ta­rih­le­rin­de Hızır Oru­cu­ tu­tacak­. 3 gün bo­yun­ca İskele Mahallesi, Fehmi Yavuz Caddesindeki Hacı Be­ka­ta­şı Veli Ana­do­lu Kül­tür Vakfı Datça Şubesi Cemevi'n de saat 18.30'da oruç açım lok­ma­sı ve­ri­lecek. 16 Şubat 2018 Cuma günü saat 12.30'da Hızır Lok­ma­sı pay­laş­ma ve Hızır Bay­ra­mını kut­la­mak üzere ce­me­vi­nde buluşacak.
Cemevi Başkanı Murat Yıldırım'ın yaptığı açıklamasında ''Alevi inan­cın­da, Hızır Orucu üç gün­dür. Es­ki­den de­de­ler bir çok köyde ta­lip­le­ri ol­ma­sı ve ula­şım güç­lü­ğü ne­de­niy­le aynı günde cem ve ce­ma­at ku­ra­ma­dık­la­rı için fark­lı gün­le­re ya­ya­rak ifa et­se­ler de; gü­nü­müz­de Hızır orucu tüm Ale­vi­ler­ce Şubat 13,14,15 de tu­tul­mak­ta­dır. Böy­le­si “Talib bin ise bir gibi otura” düs­tu­ru­na da uygun olan­dır.

Hızır oru­cu­nun en temel kay­na­ğı Kuran dır. Ba­ka­ra su­re­si, 203 aye­tin­de; “Sa­yı­lı gün­ler­de Allah'ı zik­re­din.”de­nil­mek­te­dir. Kuran'ın te­vi­li­ni yapan Ab­dul­ba­ki Göl­pı­nar­lı Kuran me­alin­de bu sa­yı­lı gün­le­rin zil­hic­ce ayı ol­du­ğu ve o ayın da Şubat ayı­nın 13–14-15'inci gün­le­ri­ne te­ka­bül et­ti­ği­ni be­lir­tir. Hızır oru­cu­nun geç­ti­ği diğer bir sure de İnsan su­re­si 7–8–9 ayet­le­ri­dir.İslam ale­min­de bir veli, pey­gam­ber ola­rak kabul edi­len Hızır, Arap­ça da “El hazır, Al Hızır” ola­rak geç­mek­te ve "ye­şil­lik" an­la­mı­na gel­mek­te­dir. Çünkü Hızır'ın otur­du­ğu yer­le­rin ye­şer­di­ği gö­rül­müş­tür.

Hızır, Ale­vi­ler ara­sın­da çok özel bir yere sa­hip­tir. Çünkü o, fa­ki­rin ya­nın­da za­li­min kar­şı­sın­da­dır. Darda ka­lan­la­rın ya­nın­da­dır. Ak sa­kal­lı, bem­be­yaz el­bi­se­le­riy­le Bozat'ına binip diyar diyar do­la­şa­rak in­san­la­rı ko­ru­yan, kol­la­yan, kur­ta­ran ve hoş­gö­rü ile sev­gi­yi har­man­la­yan Pir'dir. Bilge, ulu, ev­li­ya ve der­viş gibi; bir değil bir­den fazla ki­şi­li­ğiy­le in­san­la­ra doğru yolu gös­te­ren ma­ne­vi güç­tür. Hızır; yol gös­te­ren­dir. Ve­si­le­dir. Mür­şit­tir. Çünkü o ilahi rah­met ve sır­la­rın bil­gi­si­ne sa­hip­tir.Her in­sa­nın ya­şa­mın­da mut­la­ka şük­ran gün­le­ri var­dır. Zor gün­ler­den kur­tu­lan­lar, şük­ra­nı ola­rak du­ala­rı­nın, kur­ban­la­rı­nın, lok­ma­la­rı­nın ka­bu­lü için, dar gün­le­rin­de Hızır ye­tiş­sin diye Allah rı­za­sı aş­kı­na, Hızır aş­kı­na, Ehl-i Beyit aş­kı­na, oruç tu­tar­lar.Allah irade sı­fa­tı­nı yal­nız­ca in­san­la­ra ver­miş­tir. Oruç ira­de­nin im­ti­ha­nı­dır. Vü­cu­da aklın hük­mü­dür, kendi be­de­ni­ne sözün geç­me­si­dir. Ce­nab-ı Allah; “Oruç benim için­dir, onun mü­kâ­fa­tı­nı ben ve­re­ce­ğim” diye bu­yur­muş­tur.Bu ni­yet­le Hızır orucu üç gün (sa­lı-çar­şam­ba-per­şem­be) tu­tul­duk­tan sonra, yani per­şem­be­yi cu­ma­ya bağ­la­yan gece evin ha­tu­nu (ha­nı­mı) ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan; ge­niş­çe bir tepsi içe­ri­sin­de di­bek­te iyice kav­rul­muş olan Orta Ana­do­lu'da "Köme" veya "Kömme", Doğu Ana­do­lu'da ise Kavut ola­rak ifade edi­len lok­ma­nın üstü ka­pa­tı­la­rak bir odaya ko­nu­lur. İnanca göre per­şem­be­yi cu­ma­ya bağ­la­yan gece Hızır ge­le­rek Kavut'a bir iz veya işa­ret koyar.

Daha sonra Kavut eğer ke­sil­miş­se kur­ban ile bir­lik­te lokma ola­rak da­ğı­tı­lır.
Hızır kur­ba­nı, sı­ra­dan kur­ban­lar gibi de­ğil­dir. Kur­ban edi­lecek hay­van en az iki üç ay ön­ce­sin­den be­lir­le­nir. Bu süre içe­ri­sin­de iyi bes­le­nir. Tuzu, suyu ve yemi eksik edil­mez. Kur­ban önce te­miz­le­nir. Kur­ban ke­si­lir­ken, ka­nı­na kim­se­nin bas­ma­ma­sı­na dik­kat edi­lir. Akan kan ya bir çu­ku­ra akı­tı­lır üstü ka­pa­nır veya suyla kan yı­ka­na­rak, kan izi or­ta­da bı­ra­kıl­maz. Ke­si­len kur­ban etin­den bir kısmı pi­şi­ri­le­rek ev hal­kı­na pay­laş­tı­rı­lır. Kalan büyük bir kısmı da kapı kom­şu­ya da­ğı­tı­lır. Kur­ban ke­mik­le­ri ge­li­şi güzel çöpe atıl­maz. Kur­ban ke­mik­le­ri açı­lan bir çu­ku­ra özen­le yer­leş­ti­ri­le­rek üstü ka­pa­tı­lır. Bu iş­lem­ler bit­tik­ten sonra hazır bu­lu­nan­lar bir bir­le­ri­ne niyaz olur­lar.Her an her yerde hazır ve nazır olan, ça­re­siz­le­rin ça­re­si, umut­suz­la­rın umudu zorda ka­lan­la­rın ca­rı­na ye­ti­şen Hızır, cüm­le­mi­zin yar­dım­cı­sı olsun Allah her­ke­se Hızır elin­den do­lu­yu içmek nasip ey­le­sin. Du­ala­rı­nız kabul, iba­det­le­ri­niz mak­bul olsun, Ger­çe­ğe Hü.

13-14-15 Şubat ta­rih­le­rin­de Hızır Oru­cu­muz tu­tu­la­cak­tır. 3 gün bo­yun­ca ce­me­vi­miz­de saat 18.30'da oruç açım lok­ma­sı ve­ri­le­cek­tir. 16 Şubat 2018 Cuma günü saat 12.30'da Hızır Lok­ma­mı­zı pay­laş­mak ve Hızır Bay­ra­mı­mı­zı kut­la­mak üzere tüm can­la­rı ce­me­vi­mi­ze bek­le­riz. dedi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder