9 Şubat 2018 Cuma

DATÇA CEMEVİ UĞUR MUMCUYU ANDI

Hacı Bek­ta­şı Veli Ana­do­lu Kül­tür Vakfı Datça Şubesi Başkanı Murat Yıldırım Uğur Mumcu'nun 25.Ölüm yıldönümü nedeniyle Cemevinde basın açıklamasında bulundu


Başkan Yıldırım ''Kıy­met­li yurt­taş­lar, de­ğer­li can­lar,
Bugün bu­ra­da ölü­mü­nün 25'inci yı­lın­da saygı rah­met ve öz­lem­le an­dı­ğı­mız araş­tır­ma­cı yazar Uğur Mumcu he­pi­mi­zin bil­di­ği gibi bir yurt­se­ver­di.

Irk­çı­lı­ğa, din­ci­li­ğe, mez­hep­çi­li­ğe karşı çıkar, Ay­dın­lan­ma Dev­ri­mi'ni sa­vu­nur­du. Uğur Mumcu dev­let için­de­ki İslami Ha­re­ket, Gülen ör­güt­len­me­si ve Hiz­bul­lah'ın var­lı­ğın­dan söz eden ilk ga­ze­te­ciy­di.
Mev­cut ik­ti­dar­ca oluş­tu­ru­lan korku or­ta­mın­da Uğur Mumcu gibi cesur ka­lem­le­re daha çok ih­ti­yaç var­dır. “Terör ne­re­den ge­lir­se gel­sin, 'ama'sız la­net­len­me­li”. Kanlı 1 Mayıs'ları, Kah­ra­man­ma­raş'ı, Çorum'u, İzmir İnci­ral­tı kat­li­amı­nı, Sivas Ma­dı­mak'ı, Gazi Ma­hal­le­si'ni.

Doğan Öz, Ümit Kaf­tan­cı­oğ­lu, Hamit Fen­doğ­lu, Gün Sazak, İlhan Da­ren­de­li­oğ­lu, İlhan Er­dost, Çetin Emeç, Bah­ri­ye Üçok, Mu­am­mer Aksoy, Vedat Aydın, Meh­met Sin­car, Gaf­far Okkan, Hrant Dink, Necip Hab­le­mi­toğ­lu ci­na­yet­le­ri­ni iş­le­yen te­tik­çi­le­rin kim­ler ta­ra­fın­dan ko­ru­nup kol­lan­dı­ğı­nı iyi an­la­mak ge­re­kir.

Bu ül­ke­nin ge­le­ce­ği onur­lu, na­mus­lu ve cesur ka­lem­ler hep hedef alın­dı. Çok in­sa­nı­mız öl­dü­rül­dü. Ya­şam­la­rı ka­rar­tıl­dı. Aile­le­ri acı­lar çekti. Ço­cuk­lar ba­ba­sız kaldı. Çok can­lar yandı. Ancak, doğru bil­dik­le­ri yolda, ay­dın­lık ve ışık pe­şin­de ko­şar­ken kat­le­di­len­le­rin fi­kir­le­ri­as­la öl­dü­rü­le­me­di, yok edi­le­me­di.

 Daha da bü­yü­dü. On­la­rın de­mok­ra­si mü­ca­de­le­si, ce­sa­re­ti ve dü­rüst­lü­ğü genç ku­şak­la­ra örnek oldu.
Bunca kat­li­amın, ci­na­ye­tin, dev­let için­de yu­va­lan­mış ka­ran­lık güç­ler­ce dün ol­du­ğu gibi bugün de üst­le­ri­nin ör­tül­me­si dü­şün­dü­rü­cü­dür.

Ay­dın­la­rı­mı­zın ve genç­le­ri­mi­zin ka­nın­dan bes­le­nen­le­ri gün ışı­ğı­na çı­kar­mak Tarih'in değil, dev­le­ti­nin gö­re­vi­dir. Dev­le­ti yö­ne­ten­ler ön­le­rin­de yük­se­len bu utanç du­va­rı­nı aşmak zo­run­da­dır­lar.
De­ğer­li Can­lar, yıl­lar ev­ve­lin­den bu­gü­nü an­la­tan ya­zı­la­rıy­la ka­le­mi gün­cel­li­ği­ni ko­ru­yan; aydın, de­mok­rat, cum­hu­ri­yet­çi, laik ve Ata­türk­çü kim­li­ği ile say­gın bir ki­şi­lik, cesur bir ga­ze­te­ci­yi Uğur Mumcu'yu bir kez daha saygı, rah­met ve öz­lem­le anı­yo­ruz...
dedi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder