11 Eylül 2019 Çarşamba

10. HI­ZIR­ŞAH ETKİNLİĞİ DATÇA'DA GERÇEKLEŞTİ.

HACI BEKTAŞ VELİ ANADOLU KÜLTÜR VAKFI DATÇA ŞUBESİ CEMEVİ
10. HIZIRŞAH ETKİNLİKLERİ 26-27-28 TEMMUZ 2019 TARİHLERİNDE YAPILDI.
Hacı Bek­taş Veli Ana­do­lu Kül­tür Vakfı Datça Şu­be­si Ce­me­vi­nin Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı ve Datça Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­nın kat­kı­la­rıy­la ger­çek­leş­tir­di­ği 10. Hı­zır­şah Et­kin­lik­le­ri 26-27-28 Temmuz  2019 tarihleri arasında gerçekleşti.


Etkinlik, Hacetevi Te­pe­si, diğer adıy­la Dilek Te­pe­si zi­ya­re­tiy­le baş­la­dı. Hacı Bek­taş Veli Ana­do­lu Kül­tür Vakfı Adı­ya­man Şube Baş­ka­nı Nus­ret Tunç, Can Tv prog­ram ya­pım­cı­sı ve ga­ze­te­ci Vedat Kara, Datça Ce­me­vi üye­le­ri ve va­tan­daş­la­rın ka­tıl­dı­ğı prog­ram­da, uzun ve yo­ru­cu bir tır­man­ma par­ku­ru­nun ar­dın­dan 356 m yük­sek­lik­te­ki Ha­ce­te­vi te­pe­si­ne va­rıl­dı. Burda şube baş­ka­nı Murat Yıl­dı­rım'ın yap­tı­ğı ko­nuş­ma­nın ar­dın­dan, çe­ra­ğı ya­kıl­dı, ge­ti­ri­len lok­ma­la­rın duası ve­ril­di ve lok­ma­lar önce Ha­ce­te­vi te­pe­sin­de bu­lu­nan­lar­la, son­ra­sın­da da Hı­zır­şah kö­yün­de­ki dost­lar­la pay­la­şıl­dı.


Etkinliğin ikinci gününde ise Hızırşah Külliyesindeaçılış töreni yapıldı. Törenin açılış konuşması HBVAKV Datça Şubesi Cemevi Başkanı Murat Yıldırım yaptı, konuşmasında Hızırşah Etkinliklerinin tarihçesinden bahseden Murat Yıldırım, destek veren herkese teşekkür etti. Sonrasında HBVAKV Adıyaman Şube Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Nusret Tunç’un konuşmasının ardından, Ruhi Su Kültür ve Sanat Derneği Başkanı ve aynı zamanda değerli ozan Ruhi Su’nun oğlu Ilgın Ruhi Su kısa bir konuşma yaptı. Etkinliğin panel bölümünün katılımcıları Hitit Üniversitesi Araştırma Görevlisi Erdem Yücel, Mimar ve Araştırmacı Yazar Kemal Soyer, Karamanoğlu Cemiyetinden Mehmet Bülent Karamanoğlu’nun da yaptıkları konuşmaların ardından açılış töreni sona erdi


Açı­lış tö­re­ni son­ra­sın­da Ce­me­vi'nde lok­ma­la­rın pay­la­şıl­ma­sı­nın ar­dın­dan et­kin­li­ğin ikin­ci günü sona erdi.

28 Tem­muz 2019 Pazar günü ise etkinlik, Hızırşah Kül­tür Evin­de “Ka­ra­ma­noğ­lu'ndan Men­te­şe bey­li­ği­ne, Datça'dan Hı­zır­şah'a” ko­nu­lu panel ger­çek­leş­ti­ril­di. Mimar Se­vi­lay Miser'in mo­de­ra­tör­lü­ğün­de ger­çek­leş­ti­ri­len pa­nel­de Hitit Üni­ver­si­te­si Araş­tır­ma Gö­rev­li­si Meh­met Er­do­ğan, Ar­ke­olog ve Trak­ya Üni­ver­si­te­si Öğ­re­tim gö­rev­li­si Erdem Yücel, Mimar ve araş­tır­ma­cı yazar Kemal Soyer pa­ne­list ola­rak ka­tıl­dı­lar. Panel ön­ce­si ODTÜ'den Prof. Dr. Numan Tuna ve Ka­ra­ma­noğ­lu Ce­mi­ye­tin­den Meh­met Bü­lent Ka­ra­ma­noğ­lu'da kısa birer ko­nuş­ma yap­tı­lar, panel ko­nu­suy­la il­gi­li pay­la­şım­lar­da bu­lun­du­lar. Yak­la­şık iki buçuk saat süren pa­ne­lin so­nun­da Hı­zır­şah Kül­tür Evi bah­çe­sin­de ka­tı­lım­cı­la­ra ve mi­sa­fir­le­re ik­ram­da bu­lu­nul­du.

Et­kin­li­ğin son bö­lü­mü Datça Amfi Ti­yat­ro'daki kon­ser bö­lü­mü ile ta­mam­lan­dı. Kon­ser ön­ce­si mi­sa­fir­le­ri se­lam­la­yan HB­VAKV Datça Şu­be­si Ce­me­vi Baş­ka­nı Murat Yıl­dı­rım, et­kin­li­ğe 10 yıl­dır maddi ve ma­ne­vi des­tek­le­ri­ni esir­ge­me­yen Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Osman Gürün'e, Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar'a, spon­sor­la­ra, Ruhi Su Dost­lar Ko­ro­su'nun ula­şı­mı­nı sağ­la­yan Ka­dı­köy ve Sa­rı­yer Be­le­di­ye­le­ri­ne te­şek­kür etti. Şef Mutlu Öde­miş yö­ne­ti­min­de Ruhi Su Dost­lar Ko­ro­su­nun sahne al­dı­ğı prog­ram­da, An­ka­ra Dev­let Opera ve Ba­le­si Sa­nat­çı­sı Tun­cer Ter­can da konuk sa­nat­çı ola­rak yer aldı. Amfi ti­yat­ro­yu dol­du­ran se­yir­ci­le­rin de tür­kü­le­re eşlik et­ti­ği ge­ce­nin so­nun­da et­kin­li­ğe ka­tı­lan ka­tı­lım­cı­la­ra ve des­tek olan Can Can Emlak, Villa An­fo­ra Otel, Cafer'in Yeri Pide Kebap Sa­lo­nu, Taş­kı­ran İnşaat, Deniz Tesisat Isıt­ma Sistem­leri yö­ne­ti­ci­le­ri­ne ha­zır­la­nan te­şek­kür pla­ket­ler HB­VAKV Datça Şu­be­si Ce­me­vi Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­ri ta­ra­fın­dan tak­dim edil­di.

FOTO GALERİ:


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder