4 Ocak 2016 Pazartesi

DATÇA'DA İLK OYUNCAK KÜTÜPHANESİ KURULUYOR.

Datça Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı dünya ge­ne­lin­de ya­pı­lan ve bu yıl Tür­ki­ye'de ilk defa İlçe­miz­de ya­pı­la­cak olan oyun­cak kü­tüp­ha­ne­si ku­ra­cak­la­rı­nı be­lirt­ti.

Datça Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğın­da ya­pı­lan açık­la­ma­ya göre 7 yaş altı en­gel­li ço­cuk­lar ve aile­le­ri­ni des­tek­le­mek için il­çe­miz­de ku­ru­la­cak olan oyun­cak kü­tüp­ha­ne­si­nin çok büyük bir değer kat et­ti­ği be­lir­til­di.Edi­ni­len bil­gi­le­re göre oyun­cak kü­tüp­ha­ne­si sa­ye­sin­de çok sa­yı­da en­gel­li ve 7 yaş altı ço­cuk­la­rı­mı­zın ev­le­ri­ne oyun­cak ile­ti­le­ce­ği be­lir­til­di.?Bi­lin­di­ği üzere 7 yaş altı ço­cuk­la­rın oyun­cak­lar ile oy­na­ma­sı akıl ve zihin açı­sın­dan sağ­lık­lı ço­cuk­lar ola­bi­le­ce­ği bil­di­ril­di.

OYUN­CAK KÜ­TÜP­HA­NESİ NEDİR?

Dünya'da ilk oyun­cak kü­tüp­ha­ne­si 1930 yı­lın­da Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri 'nin Los An­ge­les ken­tin­de ku­rul­muş­tur. Bu gün bu kent­te halen 42'den fazla oyun­cak kü­tüp­ha­ne­si hiz­met ver­mek­te­dir.1967 yı­lın­da in­gil­te­re'de ya­şa­yan iki en­gel­li çocuk an­ne­si ve öğ­ret­men olan jill nor­ris ta­ra­fın­dan aile­ler ara­sın­da baş­la­tı­lan oyun­cak de­ği­şi­mi fik­rin­den yola çı­ka­rak bu fik­rin ge­liş­ti­ril­me­siy­le oyun­cak kü­tüp­ha­ne­si açıl­mış­tır.Bugün dünya'da 5500 'den fazla oyun­cak kü­tüp­ha­ne­si ol­du­ğu bi­lin­mek­te­dir.

ÇO­CUK­LA­RA TAM DES­TEK

Be­le­di­ye'den ya­pı­lan açık­la­ma­lar eş­li­ğin­de ge­liş­miş ül­ke­ler­de çocuk ba­şı­na düşen oyun­cak har­ca­ma­sı Ja­pon­ya'da or­ta­la­ma 400 dolar, Ame­ri­ka'da 350 dolar, İngil­te­re'de 172 dolar ci­va­rın­day­ken ül­ke­miz­de 5-6 dolar ci­va­rın­da­dır.Gö­rül­dü­ğü gibi Tür­ki­ye'de ço­cuk­lar için oyun ve oyun­cak­la­ra har­ca­nan mik­tar eği­tim ma­ter­yel­le­rin­den ya­rar­lan­ma yö­nün­den ol­duk­ça azdır bu ne­den­le ül­ke­miz için erken dö­nem­den iti­ba­ren ço­cuk­la­ra oyun or­ta­mı­nın ya­ra­tıl­ma­sı ve oyun ma­ter­yal­le­ri­nin sağ­lan­ma­sın­da oyun­cak kü­tüp­ha­ne­le­ri­nin payı çok­tur.

ÇO­CUK­LAR GE­LE­CEĞİMİZDİR

WRP İnter­na­ti­onal (Women Re­se­arc­hers in Play and Di­sa­bi­lity) ta­ra­fın­dan 3 fark­lı tipte oyun­cak kü­tüp­ha­ne­si ta­nım­la­mı­yor.Bun­lar tüm top­lu­mun kul­la­nı­mı­na açık olan “Halk Oyun­cak Kü­tüp­ha­ne­le­ri”, en­gel­li ço­cuk­lar için “Özel Oyun­cak Kü­tüp­ha­ne­le­ri” ve tüm yaş grup­la­rı için “Kül­tü­rel ve Sos­yal Des­tek Oyun­cak Kü­tüp­ha­ne­le­ri” ola­rak sı­ra­la­nı­yor.Tüm bu kü­tüp­ha­ne­le­rin ortak he­de­fi­ni ise sağ­lık­lı top­lum ve kül­tür için ço­cu­ğun ge­li­şi­min­de oyu­nun ve oyun­ca­ğın öne­mi­ni vur­gu­la­mak oluş­tu­ru­yor.Be­le­di­ye Baş­kan'lı­ğın­dan ya­pı­lan çağ­rı­la­ra göre ba­ğış­la­na­cak olan her oyun­ca­ğın il­çe­miz köy okul­la­rı­na ve Ana­do­lu köy okul­la­rı­na oyun­cak kü­tüp­ha­ne­le­ri ya­pı­la­rak sağ­lık­lı birer nesil ye­tiş­tir­mek için yav­ru­la­rı­mı­za ile­te­ce­ği be­lir­til­di.Tüm hal­kı­mı­zın kam­pan­ya'ya des­tek ver­me­si­ni bek­li­yor “ÇO­CU­ĞU­NU­ZUN OY­NA­MA­DI­ĞI, YA­ŞI­NIN GEÇTİĞİ YA DA SEV­MEDİĞİ HER OYUN­CA­ĞA TALİBİZ” slo­ga­nıy­la yola çı­ka­rak hal­kı­mız­dan ya­pı­la­cak ba­ğış­la­rı bek­li­yo­ruz.Çöpe değil bir başka yav­ru­mu­za git­me­si­ni ara­cı­lık etmek is­te­riz.?Kullanı­la­bi­lir du­rum­da ki her oyun­ca­ğı İlçe­miz Be­le­di­ye Baş­kan'lı­ğı­na ulaş­tı­ra­bi­lir­si­niz.(DATÇA HABER)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder