20 Ocak 2016 Çarşamba

GÜRSEL UÇAR'IN GÖZÜNDEN 2016 YILINDA DATÇA

BELEDİYE BAŞKANI'NIN GÖZÜNDEN 2016 YILINDA DATÇA

Datça Haber gazetesinin rö­por­taj yaptığı be­le­di­ye baş­ka­nı Gür­sel Uçar mu­ha­bi­re şun­la­rı be­lirt­ti; “Datça'nın so­run­la­rı çok be­le­di­ye­nin işi çok, Datça be­le­di­ye­sin­de ça­lış­mak is­te­dik­ten sonra o kadar ya­pı­la­cak iş var ki yeter ki sen ça­lış­mak iste, yeter ki sen Datça'yı ya­rın­la­ra ta­şı­mak için düşün, dü­şün­tük­ten sonra çok ya­pı­la­cak işi­miz var.

Dat­ça­nın önem­li pro­je­le­rin­den bir ta­ne­si Re­şa­di­ye'den İskele'ye gelen yol gü­zer­ga­hı 2015 yı­lın­da ça­lış­ma­lar baş­lan­dı, öl­çüm­le­ri ya­pıl­dı, pro­je­si bir haf­ta­ya kadar ta­mam­la­nı­yor önü­müz­de­ki gün­ler­de pro­je­si ta­mam­lan­dık­tan sonra yak­la­şık ma­li­ye­ti çı­ka­rı­lıp en kısa zaman da iha­le­ye ve­ri­le­rek 2016'nın yaz se­zo­nun­da Re­şa­di­ye Datça ara­sın­da­ki yolun sıcak as­falt ça­lış­ma­sı ta­mam­la­na­rak va­tan­daş­la­rı­mı­zın kul­la­nı­mı­na açı­la­cak.Bu 2016'da ya­pa­ca­ğı­mız pro­je­ler­den 1.'si ola­cak.

Şen­ka­ya Kav­şa­ğı'ndan Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'na kadar olan yol gü­zer­ga­hı tek yön ola­rak kul­la­nı­la­cak.Bu pro­je­yi yazın uy­gu­la­ma­ya koy­ma­ya baş­la­ya­ca­ğız.Bu­nun­la be­ra­ber Şen­ka­ya kav­şa­ğın­dan Cum­hu­ri­yet mey­da­nı­na giden yolu tek yön ya­pa­bil­me­miz için cu­mar­te­si gün­le­ri Pazar ola­rak kul­la­nı­lan yolu aça­ca­ğız pa­za­rı ora­dan kal­dı­rıp Ha­nı­lar si­te­si­nin bu­lun­du­ğu yere pa­za­rı ge­çi­ci ola­rak ta­şı­ya­ca­ğız.

2016'da Datça'nın en büyük sı­kın­tı­la­rı ara­sın­da bu­lu­nan pazar ye­ri­ni be­le­di­ye­mi­zin kar­şı­sın­da bu­lu­nan imar plan­la­rın­da açık pazar yeri ola­rak gö­zü­ken ala­nın şu anda 18 uy­gu­la­ma­sı hemen bit­tik­ten sonra bel­ki­de 15 güne kadar bi­te­bi­lir, ora­nın ka­mu­laş­tı­rıl­ma­sı yap­tık­tan sonra 2016'nın so­nu­na kadar Datça'ya ya­kı­şa­cak olan pazar yeri pro­je­si­ni ta­mam­la­mak is­ti­yo­ruz.

Ge­çi­ci ola­rak pazar yeri aynı ye­rin­de devam edecek, cu­mar­te­si gün­le­ri Datça'nın tra­fik yo­ğun­lu­ğu bir hayli fazla o yo­ğun­luk­tan kur­tul­mak için tek yön ile be­ra­ber Pazar so­ka­ğı­nı­da dönüş ola­rak kul­la­nıl­ma­sı ge­re­ki­yor, ge­çi­ci ola­rak Ha­nı­lar si­te­si­nin bu­lun­du­ğu alan­da devam ede­cek­tir.?

Diğer yan­dan 2015 yı­lın­da yap­mış ol­du­ğu­muz 60 bin met­re­ka­re as­falt ça­lış­ma­mız vardı, 2016 yılı içe­ri­sin­de ha­zi­ran ayına kadar 60 bin met­re­ka­re as­falt ça­lış­ma­sı yap­ma­yı plan­lı­yo­ruz.

Cu­ma­lı ma­hal­le­sin­de bir tane halı saha ya­pıl­dı, ama tabi o yö­re­nin halı saha ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­lı­yor. Diğer ma­hal­le­le­ri­miz­de­ki va­tan­daş­la­rı­mı­zın­da ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­mak için iki ma­hal­le­mi­ze daha halı saha ya­pa­ca­ğız.2016'da ki pro­je­le­ri­miz­den bir ta­ne­si­de bu ola­cak.

Datça'yı şu anda tu­rizm açı­sın­dan ele al­dı­ğı­mız­da Datça'nın ta­nı­tı­ma ih­ti­ya­cı var. Şu anda 2016'da Datça be­le­di­ye­si ola­rak il­çe­mi­zi ta­nıt­mak bu­ra­ya tu­riz­mi ge­tir­me­nin ya­nın­da il­çe­mi­ze gelen tu­ris­te­le­ri daha nasıl mem­nun ede­bi­li­riz, daha ne tür hiz­met­ler ve­re­bi­li­riz.?

Be­le­di­ye ola­rak ön­ce­lik ola­rak bun­la­ra önem ver­me­li­yiz. Datça'ya bak­tı­ğı­mız­da ta­ma­mı özel çevre ko­ru­ma al­tın­da olan özel ve güzel bir il­çe­miz, ta­nı­tım­dan daha fazla bu sü­reç­te tu­riz­me daha iyi ha­zır­lan­ma­mız ge­re­ki­yor.?Gerçek­ten­de doğal gü­zel­li­ği ile de­ni­zi, gü­ne­şi ve kum­sal­la­rıy­la Tür­ki­ye'nin özel ve güzel bir il­çe­si. İlçe­mi­ze tu­rist ge­tir­mek için çaba gös­ter­me­mi­ze gerek yok tu­rist­ler zaten ge­li­yor, gelen tu­ris­te­le­re daha güzel nasıl hiz­met ve­re­bi­li­riz park­la­rı­mız,yol­la­rı­mız, yeşil alan­la­rı­mız, mey­dan­la­rı­mız ve mev­cut sa­hil­le­ri­miz ile ön­ce­lik bunun ha­zır­lı­ğı içe­ri­sin­de ol­ma­mız ge­re­ki­yor diye dü­şü­nü­yo­rum. Datça'lı­la­ra söy­le­mek is­te­di­ğim şu, gelin ek­sik­lik­le­ri be­ra­ber tes­pit ede­lim, be­ra­ber ko­nu­şa­lım, be­ra­ber pay­la­şa­lım, çö­zü­mü­de be­ra­ber ya­pa­lım.

Bü­ro­lar­da, kah­ve­ler­de Datça hak­kın­da olum­suz ko­nuş­mak ye­ri­ne be­le­di­ye­mi­zin bu­lun­du­ğu yer­le­re bun­la­rı bil­di­rin, bütün bu ek­sik­lik­le­ri biz­le­rin gör­me­si müm­kün değil il­çe­miz­de ya­şa­yan tüm du­yar­lı va­tan­daş­la­rı­mı­za tes­pit et­tik­le­ri ek­sik­lik­le­ri bi­zim­le pay­la­şıp bir­lik­te il­çe­mi­zi daha iyi yer­le­re ta­şı­ma­mız için va­tan­daş­la­rı­mı­za bu şe­kil­de bir çağ­rı­da bu­lun­mak is­ti­yo­rum.”dedi.(DATÇA HABER)

(DATÇA HABER)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder