22 Aralık 2015 Salı

Datça Belediyesi, cemevlerini ibadet yeri kabul etti.

Datça Belediyesi, cemevlerini ibadet yeri kabul etti.

Datça Belediye Meclisi, Datça Hacıbektaş Veli Anadolu Kültür Şubesi Cemevi Başkanlığı'nca verilen “Cemevleri’nin ibadet yeri sayılması” talebini karara bağladı.

DATÇA BELEDİYE MECLİSİ'NİN 07.04.2015 TARİHLİ NİSAN AYI OLAĞAN OTURUMUNDA, CEMEVİ’Nİ İBADETHANE KABUL EDEREK, DİĞER İBADETHANELERE SAĞLANAN TÜM OLANAKLARDAN YARARLANDIRILMASI KARARI ALDI.

Datça Belediye Meclisinin 07 Nisan 2015 tarihli Nisan ayı olağan oturumunda, Cemevi’ni ibadethane kabul ederek, diğer ibadethanelere sağlanan tüm olanaklardan yararlandırılması kararı aldı.

Belediye Başkanı M. Şener TOKCAN başkanlığında toplanan meclis, Hacıbektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevi Başkanlığı'nca verilen “Cemevleri’nin ibadet yeri sayılması” talebini Gündemin 7.maddesi olarak ele aldı.

Gündemin 7.maddesi olan Cemevlerinin ibadet yeri sayılması konusunun görüşülmesine geçildi.

İlçemizde yaşayan Alevi vatandaşlarımızın inanç özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması, ibadet yeri olarak kabul ettikleri cemevlerine de diğer ibadet yerlerine sağlanan imkanların sağlanarak, evrensel olan inanç özgürlüğü konusunda yapılan ayrımcılığın ortadan kaldırılmasının gerektiğine olan inancımız nedeniyle, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 2 Aralık 2014 tarihli kararı ile Belediye Kanununun 14/b maddesi, 15.maddesinin 5.fıkrasının son cümlesi uyarınca cemevlerinin ibadet yeri sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Datça Belediye Meclisinin bu örnek kararından dolayı, Başta Belediye Başkanı M.Şener Tokcan olmak üzere tüm meclis üyelerine çok teşekkür ederiz.   DATÇA BELEDİYE MECLİSİ'NİN 07.04.2015 TARİHLİ
OLAĞAN MECLİS TOPLANTI  TUTANAĞIDIR.

Belediye Meclisimiz 07.04.2015 Salı günü Saat 09:30’da 1.birleşiminin 1. oturumuna başlamak üzere toplandı. Meclis üyelerinin tam olduğu görülerek oturum açıldı. Mart ayındaki meclis toplantısı birleşiminde maddi hata olmadığı anlaşıldığından karar alınmasına gerek kalmamıştır.

             Meclis Başkanı M. Şener Tokcan Gündemin 5.maddesi olan 2014 yılı Faaliyet raporunun 8.madde olarak görüşülmesi önerildi. öneri oybirliği ile kabul edildi.

             Meclis Başkanı M.Şener Tokcan gündem de olmayıp, 2015 GEKA Mali Destek Programı Başvurusu için yetkili karar organı kararı alınması konusunun gündeme 5.madde olarak eklenmesini önerdi öneri oybirliği ile kabul edildi.

           Meclis Başkanı M.Şener Tokcan gündem de olmayıp, Knidos Ören Yeri Proje Eş Finans konusunun gündeme 6.madde olarak eklenmesini önerdi. Öneri oybirliği ile kabul edildi.

            Meclis Başkanı M.Şener Tokcan gündem de olmayıp, Cemevlerinin ibadet yeri sayılması konusunun 7.madde olarak eklenmesini önerdi. Öneri oybirliği ile kabul edildi.

            Belediye Başkanı tarafından Denetim Kurulu raporu hakkında Meclise bilgi verildi.

5393 Sayılı Belediye Kanunu 25.nci maddesi gereğince Belediye Meclisimizce seçilen denetim komisyonu üyeleri olarak, Belediyemizin 2014 yılına ait gelir ve giderlerinin hesap iş ve  işlemlerini incelemek için, 16.02.2015 ile 20.02.2015  tarihleri arasında 5 gün Belediye Meclis Toplantı salonunda toplanarak 2014 yılına ait gelir ve gider işlemlerine ait belgeleri saymanlıktan isteyerek inceledi. İlgili personellerden bilgi alındı. Kanuna uygun, yönetmeliklere uygun olarak yapıldığı tespit edildi.

Oturuma saat 11:25’te başlanmak üzere 15 dakika ara verildi.

Belediye Meclisimiz 07.04.2015 Salı günü saat 11:25’te 1.birleşiminin 2.oturumuna başlamak üzere toplandı. Meclis üyelerinin tam olduğu görülerek oturum açıldı.

   Gündemin 1.maddesi olan Belediye organları seçimi konusunun görüşülmesine geçildi.           

            a) Encümen Üyelikleri için;  Hayriye Balkan ve  Halit Çıplak   aday olarak önerildiler, başka aday olmadığından, yapılan gizli oylama sonucu   Hayriye Balkan   12 oy ,  Halit Çıplak    12 oy alarak Encümen üyeliklerine oybirliği ile seçildiler.

b) İmar Komisyonu Üyeliği için; Esat Akkın, Halit Çıplak ve A.Bülent Sancaktar  aday olarak önerildiler. Yapılan açık oylama sonucu alarak Esat Akkın  12 oy,  Halit Çıplak 12 oy ve    A.Bülent Sancaktar 12 oy  alarak İmar Komisyonu Üyeliğine oybirliği ile seçildiler.

c)  Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği için; Gökhan Sağır, İnci Bilgin    ve  Ümit Temel     aday olarak gösterildi. Yapılan açık oylama sonucu  Gökhan Sağır     12 oy, İnci Bilgin   12 oy ve   Ümit Temel      12 oy alarak  Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine oybirliği ile seçildiler.

           d) Çevre Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonu üyeliği için; Hayriye Balkan, İnci Bilgin ve Serbülent Demirelli aday olarak önerildi, yapılan açık oylama sonucu  Hayriye Balkan 12 oy, İnci Bilgin 12 oy ve Serbülent Demirelli 12 oy alarak oybirliği ile seçildiler.

  Gündemin 2.maddesi olan Bülent Ecevit Kültür Merkezindeki cep sinemasının kiraya verilmesi konusunun   görüşülmesine geçildi.

              Engelim Olmayın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Dündar’ın 12.03.3015 tarihli dilekçesinde; Bülent Ecevit Kültür Merkezindeki sinema salonunu  derneklerine gelir sağlamak amacıyla kiralamak istedikleri anlaşılmış olup, Konunun meclisimizce değerlendirilmesi neticesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin c fıkrasında “Kamu kurumu niteliğindeki  meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıfları,  Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirilebilir.” d fıkrasında “ Kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir.  Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir.  Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması halinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.” Dendiğinden Belediyemize ait olan Bülent Ecevit Kültür Merkezindeki Cep sinemasının    Engelim Olmayın Derneğine  1 yıllığına ücretsiz olarak tahsis edilmesine oybirliği ile karar verildi.

            Gündemin 3.maddesi olan Mezarlık yeri ücreti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesine geçildi.

              Belediye Meclisimizin 03.03.2015 tarih ve 22 nolu kararı ile  Plan ve Bütçe Komisyonuna  havale edilen  mezarlık yeri ücreti ile ilgili olarak; Komisyon 30.03.2015 pazartesi günü saat 15:00 da toplanarak, yeni yapılan definlerde en fazla  bir mezar yerinin ayrılmasına   ve bunun için 2000-TL.nın belediyemiz hesabına yatırmaları kararı verilmiş olup, Plan ve Bütçe  Komisyonu kararı meclisimizce de oybirliği ile kabul edildi.

             Gündemin 4.maddesi olan İstanköy adasının Basketbol Turnuvası daveti ile ilgili konunun    görüşülmesine geçildi.

           Datça Belediye Spor Kulübü Kız Basketbol Takımı olarak 1-2 Mayıs 2015 tarihlerinde Yunanistan’ın İstanköy/Kos adasında düzenlenecek olan uluslar arası Basketbol Turnuvasına davet  edildiğimizden, Basketbol ekibimizin, yöneticilerin ve görevlilerin adadaki konaklama ve diğer ihtiyaçları ev sahibi takım tarafından  karşılanacaktır. Ekibin  Bodrum’a ulaşımı, Bodrum-Kos-Bodrum feribot ulaşımı, pasaport ve vize işlemleri ve diğer harcamaların belediyemizce karşılanmasına, ayrıca Meclis üyelerimizden Esat Akkın ve Ümit Temel’in ve  Belediyemiz Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Özlem Caner ve Bilgi İşlem Sorumlusu   Osman Akın’ın Yunanistan’ın İstanköy adasına görevli olarak gitmelerine oybirliği ile karar verildi. 

         

           Gündemin 5.maddesi olan 2015 GEKA Mali Destek Programı Başvurusu için yetkili karar organı kararı alınması   konusunun  görüşülmesine geçildi.

         Güney Ege Kalkınma ajansının 2015 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında  Alternatif Turizm Mali Destek Programına “Hızırşah Yaşayan Tarih,Kültür ve Sergi Evi  ile Kültür Rotası” başlığında  bir proje teklifi sunulması planlanmaktadır.Proje kapsamında Hızırşah Mahallesi yolundaki 91 ada 33 parselde yer alan, Mülkiyeti  Datça Belediyesinde yer alan  metruk kilise binasının restorasyonun gerçekleştirilerek yapının yaşayan bir tarih,kültür ve sergi evine dönüştürülmesi ve aynı proje kapsamında Hızırşah, Eski Datça Reşadiye ve Kızlan Mahallelerini kapsayan 7 duraklı bir kültür rotası oluşturulması planlanmaktadır. Başvuru sahibi kurumu temsile, ilzama ve proje teklifi belgeleri ile proje uygulama dönemi belgelerini imzalamaya yetkili kişi ve kişiler tarafından imzalanmış Güney Ege Kalkınma Ajansına proje teklifi sunulmasına ve başarılı olması durumunda uygulanmasına ilişkin karar ile Başvuru sahibinin 8 Kasım 2008 tarih ve 27048 sayılı “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği”nde belirtilen proje hesabını  kendi adına açma; bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama yapma yetkisine sahip olunduğunu belirten beyanname karar-Hesap Açma Beyanı Belgesidir. Proje teklifinin sunulması için  ekte yer alan KARAR-HESAP AÇMA BEYANI BELGESİ’nin  onaylanması oybirliği ile kabul edildi.

            Gündemin 6.maddesi olan Knidos Ören Yeri Proje Eş Finans konusunun görüşülmesine geçildi.

            Belediyemiz sınırları içindeki Knidos ören yerindeki en önemli yapı kalıntılarından biri olan Roma Mezarı ile ilgili kazı başkanlığı tarafından bir proje hazırlanmaktadır. Proje başlığı “Knidos Tekir Burnu- Roma Mezarı (Aristokleidas Kızı Lykaithion’un Mezarı)’nın Deniz ve Kara Turizmine Kazandırılması” şeklinde belirlenmiş olup, proje Knidos’ta yer alan soylu bir kadına ait mezarın rölöve, restitüsyon ve restorasyonunun gerçekleştirilmesinin ardından çevre düzenlemesinin yapılarak, ören yerinde turizm çeşitliliğinin arttırılması ve yerel halkın kalkınmasına destek olmayı amaçlamaktadır.

          Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA)’nın 2015 Yılı Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında ilan ettiği proje çağrısına yönelik olarak, Knidos Kazı Başkanlığı’nın koordinesinde bu proje hazırlanmaktadır. Proje bedeli olarak 650.000,00-TL belirlenmiştir.

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) projenin %75’ini karşılarken Proje eş finansmanı olarak proje yürütücüleri %25 oranında katılımda bulunma durumundadırlar. Söz konusu eş finansın bir kısmının      Datça Kaymakamlığı ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından karşılanması taahhüt edilmiştir.

            Kazı Başkanlığı tarafında hazırlanan ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA)’nın ilan ettiği “2015 Yılı Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı” kapsamında sunulması düşünülen bu projeye, Belediyemizin Proje ve Eş Finansman Ortağı olarak katılmasına ve Bu işlemler için Belediye Başkanı M.Şener Tokcan’a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

            Gündemin 7.maddesi olan Cemevlerinin ibadet yeri sayılması   konusunun  görüşülmesine geçildi.

             İlçemizde yaşayan Alevi  vatandaşlarımızın inanç özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması, ibadet yeri olarak kabul ettikleri cemevlerine de diğer ibadet yerlerine sağlanan imkanların sağlanarak, evrensel olan inanç özgürlüğü konusunda yapılan ayrımcılığın ortadan kaldırılmasının gerektiğine olan inancımız nedeniyle, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 2 Aralık 2014 tarihli kararı ile  Belediye Kanununun 14/b  maddesi, 15.maddesinin 5.fıkrasının son cümlesi   uyarınca cemevlerinin ibadet yeri sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

           Gündemin 8.maddesi olan 2014 yılı Faaliyet raporunun   görüşülmesine geçildi.

 

Belediye Başkanı’nın 2014 yılı  Faaliyet  raporunun görüşülmesi sırasında Meclise 1.Başkan Vekili  A.Gürsel Uçar  Başkanlık etti.

Belediye ve Meclis Başkanı’nın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince Faaliyet Raporu Meclis’e sunulmuş, senenin faaliyet ve icraatlarını tamamen açıklamış ve ekte sunulan bu raporun aynen kabulü hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Belediye Başkanı’nın 2014 yılı faaliyet raporu oybirliği ile kabul edildi.

            

           Mayıs ayı toplantısının 5 Mayıs 2015 Salı günü saat 09:30 da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.   

          Gündem de görüşülecek başka konu kalmadığından oturuma son verildi.

 

M. Şener TOKCAN         Can CANBEY         A.Gürsel UÇAR            Hayriye BALKAN           

Meclis  Başkanı                       Üye                         Üye                                  Üye

 

Gökhan SAĞIR                İnci BİLGİN         A.Bülent SANCAKDAR            Esat AKKIN  

        Üye                                    Üye                                        Üye                           Üye   

 

 

Halit ÇIPLAK            Serbülent DEMİRELLİ           Ümit TEMEL      İ. Cem ÇELEBİ

        Üye                                    Üye                                        Üye                           Üye   

 


 

 

 

Datça Hacıbektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı
Cemevi Başkanlığı'nca verilen Dilekçe

 

DATÇA BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

Aşağıda ayrıntılarına yer verilen konunun belediye meclisi çalışma yönetmeliğinin 8. Ve 11. Maddeleri kapsamında, 2015 Nisan ayı gündemine eklenmesini arz ve teklif ederiz.

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 2 Aralık 2014 tarihli kararı, 5393 sayılı Belediye Kanununun 14/b ve 15. Maddesinin 5. Fıkrasının son cümlesi uyarınca Cemevlerinin ibadet yeri sayılması ve diğer ibadet yerlerine tanınan haklardan ayrımcılık yapılmadan yararlandırılması gerekmektedir. Bu sebeple, Cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmesi hususunu Nisan ayında ilan edilen gündeme eklenmesini arz ederiz.

 

Murat YILDIRIM
Hacı Bektaş Veli And. Kült. Vakfı Datça Şubesi Başkanı

 

 

 

DATÇA MECLİS BAŞKANLIĞINA

Laik, demokratik hukuk devletinde en temel kural devletin bütün inançlara eşit uzaklıkta olması; inançlar arasında ayrımcılık yapmamasıdır. Ancak ülkemizde bütün vatandaşlardan toplanan kamu kaynakları, ayrımcılık yapılarak sadece belirli bir mezhebe mensup vatandaşlarımız için kullanılmakta, diğerleri AİHM kararına rağmen yok sayılmaktadır.

Oysa ülkemizde birlik ve beraberliğin, dinler mezhepler arasında kardeşliğin sağlanması; devletin kendini vergilerle finanse eden bütün dinlere mensup vatandaşlarına aynı uzaklıkta olması ayrımcılık yapılmaksızın eşit hizmet sunmasına bağlıdır. 
 
Laik ve demokratik bir devlette nerenin ibadethane olduğuna siyasal iktidar sahipleri karar veremez. İnanç merkezleri ibadethaneleri inananları var eder yaşatır. Buna ancak o inanç kimliğine sahip insanlar karar verebilir. Nitekim Diyanet İşleri Başkanlığı da 2013 yılında hükümete sunduğu raporda “İbadethane tanımını ne devlet ne de Diyanet yapabilir. Hangi inançtan olursa olsun kişiler ibadetlerini nerede yapıyorsa oraya ibadethane denilebilir. Aleviler Cemevlerini ibadethane olarak tanımlıyorsa karşı çıkmanın gereği yok” şeklinde çok olumlu bir yaklaşım sergilemiştir. 
 
3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun ‘Arazi ve arsa düzenlemesi’ başlıklı 18. maddesinin birinci fıkrasında, belediyelere imar hududu içinde bulunan arsa ve arazileri malik veya diğer hak sahiplerinin rızası aranmaksızın düzenleme yetkisi verilmiş; aynı maddenin 3.12.2003 tarihli ve 5006 sayılı Kanun’un 1. Maddesiyle değişik üçüncü fıkrasında ise düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ibadet yeri gibi umumi hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlarla kullanılamayacağı hüküm altına alınmıştır. 
 
Öte yandan, 3.7.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunun ‘Belediye görev ve sorumlulukları’ başlıklı 14. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, belediyelerin mabetlerin yapımı, bakımı ve onarımını yapabilecekler belirtilmiş; ‘Belediyenin yetkileri ve imtiyazları’ başlıklı 15. Maddesinin 5. Fıkrasına 12.11.2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 18. Maddesiyle eklenen “Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme kullanma suyu verebilir” hükmü ile belediyelere ibadet yerlerine indirimli veya ücretsiz su verilmesi yetkisi tanınmıştır.

 
Bu yasal düzenlemelere göre “Arsa ve arazi düzenlemesi” sonucunda ortaya çıkan düzenleme ortaklık payları “ibadet yeri” olarak tahsis edebilecek; belediyeler mabetlerin yapımı, bakımı ve onarımını yapabilecek belediye ve bağlı idareleri belediye meclisi kararıyla mabetlere içme ve kullanma suyunu ücretsiz veya düşük ücretlerle verebileceklerdir.

 
Ancak; Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi Vakfı (Cem Vakfı), Yenibosna’daki Cemevenin elektrik tüketiminden cami, kilise sinagoglar gibi muaf tutulması talebiyle 2006 yılında açtığı davada Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Cemevlerinin ibadethane olmadığı yönündeki görünüşüne dayanarak yerel mahkeme davayı reddetmiş; Yargıtay da verilen ret kararını onamıştır. İç hukuk yollarının tükenmesi üzerine Cem Vakfı, davayı AİHM’ye taşımıştır.

 
AİHM, 2 Aralık 2014 tarihinde oybirliği ile verdiği kararla, Türk hukukunun sadece tanınmış dinlerin ibadethanelerinin elektrik faturasını  üstlenip Cemevlerini bu statüden yoksun bırakmasının “din temelinde farklı uygulama” anlamı taşıdığını not ederek, inananları tarafından Cemevlerinin ibadethane kabul edildiğini belirttiği ve Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ayrımcılığı yasaklayan 14. Maddesi ve “inanç özgürlüğünü” güvence altına alan 9. Maddesinin ihlal ettiğine karar verdi.

Anayasamızın 90. Maddesine göre, aykırılık iddiasıyla. Anayasa Mahkemesinin İptal davası açılamadığı gibi AİHM kararları da Türkiye açısından bağlayıcıdır. 
 
Bu bağlamda, Cemevlerinin İbadethane/mabet olduğu AİHM kararıyla tescillendiğinden, Belediyelerin Cemevleri için arsa tahsis etmesi yapım ve onarımını üstlenmesi ve bedelsiz veya düşük bedelle içme veya kullanma suyu vermelerinde hukuksal herhangi bir engel bulunmadığı gibi bunları yerine getirmek belediyelerin yasal görevidir. Maalesef Hükümet AİHM’nin kararına rağmen iç hukukumuzda gerekli düzenlemeyi yaparak sorunu tamamen ortadan kaldırmaktan kaçınmaktadır. 
 
Buna rağmen yukarıda açıklanan yasal dayanaklar esas olarak bazı belediyelerimizden Cemevlerinin ibadethane sayılması; cami, kilise ve sinogolar gibi belediye hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli yararlanması yönünde meclis kararları almaya başlamıştır. Ancak bu tür girişimlerin sınırlı kalması bazı bölgelerde Alevi vatandaşlarımızın inanç özgürlüğü ve gerekli belediye hizmetlerinden yararlanırken başka yerlerde yararlanamaması sonucunu doğurmaktadır. 
 
Yukarıda açıklanan nedenlerle belediyemizin Alevi vatandaşlarımızın inanç özgürlüğünün önündeki engellerinin kaldırılması, ibadet yeri olarak kabul edilen Cemevlerine de diğer ibadet yerlerine sağlanan imkanların sağlanarak evrensel olan inanç özgürlüğü konusunda yapılan ayrımcılığın ortadan kaldırılması için gerekli çalışmaları n yapılması çok doğru bir yaklaşım olacaktır.

Bu kapsamda belediyelerimizin  “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 2 Aralık 2014 tarihli Kararı, 5393 sayılı Belediye Kanunun 14/b ve 15. Maddesinin 5. Fıkrasının son cümlesi uyarınca Cemevlerinin ibadet yeri sayılması ve diğer ibadet yerlerinin tanınan haklardan ayrımcılık yapılmadan yararlandırılmasına karar verilmiştir.” şeklinde gerekçe ile belediye meclisinden gerekli kararı alabilme yetkisi bulunmaktadır. 
 
Yukarıda açıklanan yasal gerekçelere göre belediyelerimizin gerekli hassasiyeti göstererek alacakları kararlarla Alevi vatandaşlarımıza karşı inanç özgürlüğü konusunda yapılan ayrımcılığın ortadan kaldırılarak inanç özgürlüğünün yaygınlaşmasına ve böylece ülkemizde inanç ve mezhepler ararsı kardeşlik duygusunun gelişmesi ve böylece ülkemizde inanç ve mezhepler arası kardeşlik duygusunun gelişmesi, birlik ve beraberliğin güçlenmesine katkı sağlayacaklarına olan inanç ve güvenimizi belirtmek istiyoruz.

http://haber.datcahacibektas.org/news_detail.php?id=3441

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder